Forskning

Virker indsatsen?

Sprogklar benytter adskillige videnskabelige måleredskaber til at undersøge sprogudvikling, og pædagogisk kvalitet – for jeres indsats skal have effekt.

Få pålidelige svar

Vi har kompetencerne til at hjælpe jer med at undersøge forskningsspørgsmål, så I får pålidelige svar på de ting, som er vigtige for jer.

Styrk beslutningsgrundlaget

Vores forskere leverer analyser, som giver nuance i fortolkning af forskningsresultater, så bedre beslutninger kan træffes. 

Forskningsbistand

Hvordan designer man et virkningsfuld efteruddannelsesforløb? Hvad er effekten af kommunens sprogindsatser på børn? Hvad forklarer variationen i resultaterne? Disse er kun nogle af de vigtige spørgsmål, som man kan stå overfor, når man arbejder med børns sprog og sprogpædagogik. Som forskere inden for feltet er vi i stand til at gå ind i et tæt samarbejde med dig for at sikre kvaliteten af jeres udviklingsprojekter og kommunale service. Herunder kan du se eksempler på, hvordan vi kan støtte jer.

 

Virker indsatsen?

De sprogindsatser og kompetenceudviklingsforløb, som man sætter i gang, skal give udbytte. Det kan vi hjælpe jer med at måle. Vi har en række måleredskaber, som vi kan bruge til at undersøge børnenes sprogudvikling, og medarbejdernes pædagogisk kvalitet. 

Få pålidelige svar

Videnskabelige metoder øger kvaliteten af sprogligt arbejde. Som forskere inden for sprogtilegnelse, sprogpædagogisk kvalitet og audiologopædi, holder vi os altid opdaterede på den nyeste forskning inden for feltet, og besidder kompetencerne til at hjælpe jer med at undersøge forskningsspørgsmål, så I får pålideligt svar på de ting, som er vigtige for jer. 

Styrk beslutningsgrundlaget

Med et stærkere datagrundlag kan man træffe bedre beslutninger. Ønsker man fx at vide, hvorfor nogle børn eller voksne får mere gavn af indsatser end andre, så har man brug for mere dybdegående, statistiske analyser. Vores forskere er uddannede inden for kvantitative metoder og leverer analyser, som giver nuance i fortolkning af forskningsresultater, så bedre beslutninger kan træffes. 

Justin Markussen-Brown, Ph.d.

Stifter & Adm. Direktør

læs mindre

læs mere

Mail: justin@sprogklar.dk

Tlf: 22448058

Jeg er uddannet bachelor i lingvistik fra Memorial University of Newfoundland, kandidat i lingvistik fra Aarhus Universitet, og har en Ph.d. fra Syddansk Universitet i pædagogisk kvalitet og pædagogisk efteruddannelse. Jeg stiftede Sprogklar i 2015 som følge af min Ph.d., da jeg mente, at der var et behov for, at forskere og praktikere arbejder tættere sammen. Både forskere og praktikere har viden om børns udvikling og sprog, men vi opnår højeste kvalitet, når vi samarbejder og supplerer hinanden.

I Sprogklars begyndelse lavede jeg sådan set det hele selv, men heldigvis har jeg siden fået mange dygtige kollegaer, som løfter det meste af arbejdet uden mig. Jeg har i dag en dobbeltrolle i Sprogklar, hvor jeg agerer både som virksomhedens direktør og chefkonsulent. Som direktør er det mit ansvar, at det løber rundt i virksomheden, at medarbejderne har det godt, og at kunderne er tilfredse med vores ydelser. Som chefkonsulent er jeg involveret i design og driften af alle sprogprojekter, jeg er Sprogklars liaison til nye kunder og samarbejdspartnere, og jeg er leder på vores udviklingsprojekter såsom Nebula og e-Kurser. Jeg laver også en del forskningsarbejde, alt fra dataindsamling/feltarbejde til statistiske analyser.

Foruden akademi og Sprogklar har jeg også arbejdet i to år hos Kompan A/S, hvor jeg har forsket i børns leg og sprogudvikling.

 

Marit Carolin Clausen, Ph.d.

Medejer & Ekstern konsulent

læs mindre

læs mere

Jeg har en bachelorgrad i logopædi og en kandidatgrad i audiologopædi samt en ph.d.-grad fra Syddansk Universitet. I min ph.d. har jeg undersøgt både den typiske sprogtilegnelse og sproglige vanskeligheder hos dansksprogede børn. Jeg har således undersøgt, hvornår børn typisk tilegner sig de forskellige danske sproglyde og hvordan udtalen adskiller sig hos børn med forskellige slags udtalevanskeligheder. Endvidere har jeg set på hvordan børnene kan diagnosticeres i logopædisk praksis.

I min tidligere ansættelse som adjunkt på Syddansk Universitet har jeg både undervist logopædi- og audiologistuderende i børns sprogtilegnelse samt sprog-og talevanskeligheder. Udover undervisningen på universitetet, har jeg også undervist logopæder og pædagoger ude i kommunerne med fokus på at implementere ny sprogforskning i praksis.
Her har jeg især gennem forskning specialiseret mig i testning/udredning af børns sprog, diagnosticering og undervisning af børn med udtalevanskeligheder.

I SPROGKLAR varetager jeg forskellige opgaver som specialkonsulent og manager. Jeg er med til at udvikle og lede korte og længerevarende projekter samt udvikle og afholde specialiserede kurser til pædagoger, forældre og logopæder. For mig er det vigtigt, at vi kan flytte alle børn sprogligt – både børn, der er dygtige ved at udfordre dem, men især også de børn, som har brug for ekstra støtte for at kunne kommunikere og klare sig i skolen på lige fod med andre børn på samme alder.

Sofie Neergaard Trecca, Cand.mag. i audiologopædi

Medejer & Specialkonsulent

læs mindre

læs mere

Sanne Schou Olesen, Ph.d.

Medejer & Specialkonsulent

læs mindre

læs mere

Tina Lykke Pedersen, Cand.mag i lingvistik

Specialkonsulent & Projektleder

læs mindre

læs mere

Jeg har en bachelorgrad i lingvistik med suppleringsfag i europæiske kulturstudier og en kandidatgrad i lingvistik fra Aarhus Universitet. I mine studier arbejdede jeg primært med sprogtilegnelse, dansk som andetsprog, flersprogethed og sprogs udvikling i en social og funktionel kontekst.

I mit arbejde har sprog, sprogudvikling og voksnes læring altid været omdrejningspunkt. Fra en stilling som først underviser i dansk som andetsprog for unge og voksne på en sprogskole og senere pædagogisk afdelingsleder på skolen har jeg flere års praksiserfaring med at tilrettelægge sprogundervisning og sprogpædagogiske aktiviteter. Jeg har herigennem også fået et indgående kendskab til den gode, interkulturelle dialog og de styrker og udfordringer, der kan findes i dette. I en stilling som pædagogisk konsulent i Undervisningsministeriet har jeg samarbejdet med forvaltninger, dagtilbud, skolefritidsordninger og skoler om at udvikle sproglige læringsmiljøer, hvor alle børn uanset baggrund kunne trives og lære mest muligt – fagligt og sprogligt. Herfra medbringer jeg erfaringer med at omsætte viden til kunnen og gøren i praksis i forhold til bl.a. sprogstimulerende hverdagspraksis, sproglig udvikling i skolens fag, forældresamarbejde, sammenhæng i overgange mellem institutioner.

I SPROGKLAR er jeg specialkonsulent. Jeg er projektleder på et af vores store projekter med blended learning for pædagogisk personale i dagtilbud. Her underviser jeg, afholder forældreoplæg og faciliterer institutionernes udviklingsproces med at styrke den sprogpædagogiske kvalitet i dagtilbud.

For mig er det vigtigt, at man har høje forventninger til alle børn – uanset deres baggrund. For de høje forventninger kommer nemlig til udtryk i det sprog, vi giver videre til børnene og de kommunikative situationer, vi lader børnene agere i. Vi ved, at der er en tendens til at have lave forventninger til børn i udsatte positioner, og det vil jeg gerne være med til at gøre noget ved.