Dagtilbud

Målret din indsats med data

Vi stiller adskillige redskaber til rådighed, der hjælper dig med at indsamle data og sætte resultaterne i spil til gavn for barnets sprogudvikling. 

Øg sprogpædagogisk kvalitet

På baggrund af indsamlet data, hjælper vi jer med at øge den sprogpædagogiske kvalitet via målrettede handlingsplaner og individualiserede efter-uddannelsesforløb. 

Styrk forældreinvolvering

Få konkrete redskaber til at stimulere barnets sprogmiljø derhjemme. Benyt bl.a. sprogunderstøttende tekst-materialer eller video-sms'er med strategier på adskillige sprog.

Få vejledning af eksperter

Vores sprogkonsulenter står klar til at hjælpe dig og til at besvare dine spørgsmål via vores sprog-hotline. En fast børnsprogsforsker tilknyttes også altid arbejdet.

Dagtilbud

Op imod 15% af etnisk danske og 50% af tosprogede børn, som starter i skole, har et bekymrende dårligt dansk. Og der er da også en række udfordringer for den sprogpædagogiske indsats i danske dagtilbud: Lovgivning kræver, at man skal arbejde med sprog, men uden en decideret uddannelse inden for sprogtilegnelse føler mange pædagogiske medarbejdere sig ofte ikke tilstrækkeligt klædt på til at skabe stærke sprogmiljøer, der kan støtte op om børnenes sprogtilegnelse i de første år, hvor de er mest åbne for læring. Ofte kan traditionel efteruddannelse ovenikøbet være en dyr omgang, og det kan være svært at fastholde og dele viden, hvis ikke alle medarbejdere er med på samme tid.

I vores samfund udfører pædagogisk personale et betydningsfuldt job. Det er jer, det pædagogiske personale, som tager vare på vores små og det er jer, som igennem mange af døgnets timer, styrker og understøtter børnenes sprogtilegnelse og dermed har mulighed for at give dem de bedste forudsætninger senere i livet. Og det vil vi gerne støtte jer i.

Sprogklar har derfor udviklet en evidensbaseret one stop shop – ét samlet uddannelsestilbud, hvor man kommer hele vejen rundt om sprogtilegnelse, sprogvurderinger, hvordan man målretter sin indsats, og hvordan man integrerer og fastholder viden i praksis – også i overgangsfasen fra dagtilbud og til skole.

Vi samarbejder med en lang række af danske kommuner - både store og små - og vi har dokumenteret, at pædagoger, ved brug af vores løsninger, mere end fordobler deres brug af sprogstrategier i hverdagen, og vi måler en stor positiv effekt af styrkede fysiske sprogmiljøer. Vores tilgang støtter naturligvis op om krav i dagtilbudsloven og understøtter herudover den styrkede pædagogiske lærerplan. Du finder herunder nogle eksempler på, hvordan Sprogklar kan hjælpe dig med at udfolde alle børns sproglige potentiale.

Målret din indsats med data

Sprogvurderinger af børns sprog og en vurdering af den pædagogisk kvalitet kan være vigtige første skridt, hvis man vil skabe ændringer og målrette sin sprogpædagogiske indsats. Med udgangspunkt i forskningen hjælper Sprogklar derfor danske dagtilbud med at vurdere børnenes sprogniveau, men også med at udpege, hvor det pædagogiske personale gør det godt, og på hvilke områder, der er potentiale for udvikling. Sprogklar indsamler således brugbare data om barnets sprogtilegnelse via lyd-værktøjet LENA og via vores digitale platform til socialstyrelsens Sprogvurdering 3-6. Til vurdering af sprogpædagogisk kvalitet gennemfører vi CLASS som vurderer kvaliteten af interaktioner imellem pædagogisk personale og børn og til vurdering af det fysiske sprogmiljø benytter vi værktøjet FysSprog, således at en indsats kan målrettes imod størst mulig effekt.

Øg sprogpædagogisk kvalitet

Hvis børnenes sproglige potentiale skal udfolde sig, skal data bruges aktivt. Data om barnets sprogudvikling - fx fra en sprogvurdering - omsættes til målrettede handlingsplaner, og data om sprogpædagogisk kvalitet omsættes til individualiserede efteruddannelsesforløb. Sprogklars forskere har udviklet NEBULA Uddannelse, der er en længerevarende efteruddannelse i sprog. Uddannelsen målretter observationer, der gøres ved CLASS-vurderinger, således at det individuelle pædagogiske fokus skærpes og den samlede indsats styrkes. Uddannelsen kan dog også fint tages uden forudgående vurderinger af den pædagogiske kvalitet. Hvis kompetenceudvikling af pædagogisk personale skal virke optimalt, skal den indeholde specifikke uddannelsesmæssige ingredienser og et nøje doseret indhold - det viser forskningen. Herudover bør alt pædagogisk personale være med, så viden deles og fastholdes af alle. Derfor er Sprogklars uddannelsesunivers netop bygget op omkring dette koncept og er prismæssigt tilgængeligt for alt personale. NEBULA Uddannelse giver bl.a. adgang til 36 online-kurser med forskeroplæg, quizzer og refleksionsspørgsmål, øvebaner og opgaver samt de vigtigste sprogstrategier vist på 150 korte videoeksempler, der kan benyttes i hverdagen via computer eller tablet. Uddannelsen giver også adgang til kursusbøger, manualer og til en masse sprogunderstøttende materialer, som kan benyttes i hverdagen. Herudover kan man også få sparring og live-undervisning ved Sprogklars børnesprogskonsulenter.

Styrk forældreinvolvering

De sproglige udfordringer hos rigtig mange børn skyldes ofte et sprogmiljø, der ikke stimulerer i tilstrækkelig grad. Derfor er kvaliteten af sprogmiljøer i danske dagtilbud selvfølgelig vigtig, men det er også afgørende, at barnets hjemmemiljø - hvor barnet bruger en stor del af døgnet - understøtter en god sprogtilegnelse. Det er da også lovmæssigt påbudt at involvere forældre i indsatser, der igangsættes på baggrund af sprogvurdering. For at støtte det pædagogiske personale i samarbejdet har Sprogklar derfor udviklet adskillige værktøjer, der gør det lettere at inddrage forældre og dermed også at forebygge, forbedre og fastholde indsatsen. Videoer med sprogstrategier på dansk og på adskillige minoritetssprog kan udvælges på baggrund af data fra sprogvurderingsmaterialet og nemt vises til forældre via tablet eller computer. Herudover kan forældre hver uge modtage en målrettet video-sms med en ny sprogstrategi, der klæder dem på til at støtte op om deres barns sprogtilegnelse – uanset om der tales dansk eller et andet sprog i hjemmet. Vi holder også oplæg, der er målrettede et- og flersprogede familier og deres muligheder for at støtte op om deres børns sprogtilegnelse.

Få vejledning af eksperter

Vores sprogkonsulenter står hele tiden klar til at hjælpe. Vi har en sproglinje, som vores kunder ringer til, når de har et sprogfagligt spørgsmål, som for eksempel: Hvordan kan man omsætte en sprogvurdering til praksis? Vi giver præcis feedback på CLASS-vurderinger, så man ved, hvordan man kan forbedre praksis. En børnesprogsforsker tilknyttes også jeres arbejde, så I kan sparre direkte med en af os, når måtte ønske det.