Sprogklars historie

Sprogklar blev grundlagt i 2015 af Justin Markussen-Brown på baggrund af hans forskning og nye viden, som blev genereret igennem hans ph.d. Under Justins feltarbejde, opdagede han, at der var en kløft mellem forskningsverdenen på den ene side og pædagogisk praksis på den anden. Begge har stor viden, men det er ikke altid, de to sider arbejder tæt sammen.

Idéen med Sprogklar er at bygge bro mellem forskning og praksis. Vi tror på, at man opnår de bedste resultater for børn, når praktikere, forældre og forskere arbejder sammen imod det samme mål.

Vores vision er at være med til at skabe et samfund, hvor alle børn har muligheder – hvor alle døre står åbne uanset barnets sociale, sproglige eller etniske baggrund.

Sprog kendetegner os mennesker. Det er ét af vores vigtigste værktøjer og er gennemgribende i alt, hvad vi laver. Et godt sprog giver adgang til flere sociale fællesskaber og uddannelse.

Men ikke alle børn udvikler gode sprogfærdigheder. De basale sprogfærdigheder tilegnes under de første leveår. Det er her, at vi skal handle for at støbe et solidt sprogligt fundament. Vi vil gerne være med til at sikre, at alle børn tilegner sig et godt modersmål og et godt dansk, inden de starter i skole.

I Sprogklar samarbejder vi med dagtilbudspersonale, dagplejere, sprogkonsulenter og forældre for at opnå vores fælles mål om at understøtte børns sprogtilegnelse. Vi sætter vores videnskabelige viden og forskningserfaring i spil i det virkelige liv. Vi arbejder evidensbaseret med sprog, men samtidigt også ud fra et helhedssyn. Mennesker er komplekse organismer, og det giver bedst mening at se sprog som del af en større udvikling. Vi tror ikke på, at sprog er ”et fag”, som børn skal beskæftige sig med. Sprog er en del af alle aspekter af barnets hverdag, og derfor skal en bæredygtig sprogpraksis integreres i alle hverdagssituationer. Sprog kan således sagtens kombineres med andre indsatsområder såsom motorik, musik, robusthed eller mobning.

Vi skaber resultater, der kan måles.

Mød holdet bag Sprogklar

Vi hjælper kommuner og det enkelte dagtilbud med at etablere sprogmiljøer af høj kvalitet.

Ny forskning dukker hele tiden op, og pædagogisk praksis skal følge med. Det kan dog være svært for den enkelte kommune eller institution at omsætte denne nye viden til praksis.

Vi kan hjælpe.

Justin Markussen-Brown, Ph.d.

Stifter & Adm. Direktør

læs mindre

læs mere

Mail: justin@sprogklar.dk

Tlf: 22448058

Jeg er uddannet bachelor i lingvistik fra Memorial University of Newfoundland, kandidat i lingvistik fra Aarhus Universitet, og har en Ph.d. fra Syddansk Universitet i pædagogisk kvalitet og pædagogisk efteruddannelse. Jeg stiftede Sprogklar i 2015 som følge af min Ph.d., da jeg mente, at der var et behov for, at forskere og praktikere arbejder tættere sammen. Både forskere og praktikere har viden om børns udvikling og sprog, men vi opnår højeste kvalitet, når vi samarbejder og supplerer hinanden.

I Sprogklars begyndelse lavede jeg sådan set det hele selv, men heldigvis har jeg siden fået mange dygtige kollegaer, som løfter det meste af arbejdet uden mig. Jeg har i dag en dobbeltrolle i Sprogklar, hvor jeg agerer både som virksomhedens direktør og chefkonsulent. Som direktør er det mit ansvar, at det løber rundt i virksomheden, at medarbejderne har det godt, og at kunderne er tilfredse med vores ydelser. Som chefkonsulent er jeg involveret i design og driften af alle sprogprojekter, jeg er Sprogklars liaison til nye kunder og samarbejdspartnere, og jeg er leder på vores udviklingsprojekter såsom Nebula og e-Kurser. Jeg laver også en del forskningsarbejde, alt fra dataindsamling/feltarbejde til statistiske analyser.

Foruden akademi og Sprogklar har jeg også arbejdet i to år hos Kompan A/S, hvor jeg har forsket i børns leg og sprogudvikling.

 

Marit Carolin Clausen, Ph.d.

Medejer & Ekstern konsulent

læs mindre

læs mere

Jeg har en bachelorgrad i logopædi og en kandidatgrad i audiologopædi samt en ph.d.-grad fra Syddansk Universitet. I min ph.d. har jeg undersøgt både den typiske sprogtilegnelse og sproglige vanskeligheder hos dansksprogede børn. Jeg har således undersøgt, hvornår børn typisk tilegner sig de forskellige danske sproglyde og hvordan udtalen adskiller sig hos børn med forskellige slags udtalevanskeligheder. Endvidere har jeg set på hvordan børnene kan diagnosticeres i logopædisk praksis.

I min tidligere ansættelse som adjunkt på Syddansk Universitet har jeg både undervist logopædi- og audiologistuderende i børns sprogtilegnelse samt sprog-og talevanskeligheder. Udover undervisningen på universitetet, har jeg også undervist logopæder og pædagoger ude i kommunerne med fokus på at implementere ny sprogforskning i praksis.
Her har jeg især gennem forskning specialiseret mig i testning/udredning af børns sprog, diagnosticering og undervisning af børn med udtalevanskeligheder.

I SPROGKLAR varetager jeg forskellige opgaver som specialkonsulent og manager. Jeg er med til at udvikle og lede korte og længerevarende projekter samt udvikle og afholde specialiserede kurser til pædagoger, forældre og logopæder. For mig er det vigtigt, at vi kan flytte alle børn sprogligt – både børn, der er dygtige ved at udfordre dem, men især også de børn, som har brug for ekstra støtte for at kunne kommunikere og klare sig i skolen på lige fod med andre børn på samme alder.

Sofie Neergaard Trecca, Cand.mag. i audiologopædi

Medejer & Specialkonsulent

læs mindre

læs mere

Sanne Schou Olesen, Ph.d.

Medejer & Specialkonsulent

læs mindre

læs mere

Peter Sorgenfrei, Journalist & Cand.mag. i kommunikation

Medejer & Educational-konsulent

læs mindre

læs mere

Hos Sprogklar arbejder jeg med formidling af viden, der understøtter børns tilegnelse af sprog. Den videnskabelige og evidensbaserede forståelse af sprogtilegnelse kan sommetider virke en smule kompliceret. Derfor er det vigtigt at gøre abstrakt viden konkret og engagerende, således at den let kan bringes i spil i børnenes hverdag og fastholde udviklingen i sprogtilegnelse hos børnene også over længere tid. Jeg er uddannet journalist fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og har en kandidatgrad i kommunikation fra Syddansk Universitet med valgfag i Systemisk Funktionel Lingvistik. I adskillige år har jeg arbejdet som sprog- og kommunikationskonsulent for større danske virksomheder. Herudover har jeg også to års hands-on-erfaring som pædagogmedhjælper i børnehave. Som konsulent har jeg bl.a. beskæftiget mig med udvikling af efteruddannelser for ledere og medarbejdere, forandringskommunikation i organisationer samt content creation til diverse platforme, herunder digitale.

Maja Foldager Pedersen, BA i logopædi og en kandidatgrad i audiologopædi

Ekstern konsulent

læs mindre

læs mere

Jeg er tilknyttet SPROGKLAR som ekstern konsulent. Til dagligt arbejder jeg som talekonsulent i pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR), og jeg har herigennem erfaring med forældresamarbejde, udredning af sproglige vanskeligheder og arbejdet med børn og forældre med flere sprog. Denne viden fra praksis bruger jeg også i mit arbejde i SPROGKLAR.

Jeg er certificeret i CLASS (CLassroom Assessment Scoring System), som er det redskab, vi i SPROGKLAR bruger til at måle sprogmiljøerne i dagtilbuddene med.

Mit udgangspunkt for at arbejde i SPROGKLAR er, at jeg har en bachelorgrad i logopædi og en kandidatgrad i audiologopædi. Jeg har desuden været ansat ved Center for Børnesprog på Syddansk Universitet og TrygFondens Børneforskningscenter på Aarhus Universitet. Her har jeg blandt andet været tilknyttet projekterne SPELL (Structured Preschool Effort for Language and Literacy), Fremtidens Dagtilbud og Leg og Læring i Vuggestuen. I forbindelse med projekterne har jeg kodet videomateriale og besøgt daginstitutioner, hvor jeg har kigget på kvaliteten af pædagog-barn-interaktioner.

I mit daglige virke konfronteres jeg ofte med omsættelsen af teori til praksis og de udfordringer dette medfører. Det er vigtigt for mig, at teori og praksis hænger sammen og at sprogarbejdet giver mening.

Tine Lykkegaard Nielsen, Cand.mag. i lingvistik

Teknisk medarbejder

læs mindre

læs mere

Tine arbejder primært med kundeservice, Nebula backend og video-SMS.  

Grethe Purreskov,

Bogholder

læs mindre

læs mere

Heidi Jørgensen ,

Ekstern konsulent

læs mindre

læs mere

Heidi har mange års erfaring som sprogpædagog og skriver sprogunderstøttende aktiviteter til Nebulas sprogvurderingsbibliotek.

Trine Printz, Audiologopæd, ph.d.

Klinik leder

læs mindre

læs mere